Rezervujte si termín

ČO ROBÍ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG NA ŠKOLE?

  • jeho úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
  • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
  • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
  • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
  • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa-rodič-učiteľ

Veľkou výhodou je, že všetci žiaci sa so školským psychológom na škole stretávajú dennodenne, minimálne na školských chodbách, mnohokrát sa poznajú zo skupinových aktivít. Nie je to pre nich cudzí človek a už tento fakt im uľahčuje prelomenie prvej bariéry: osloviť ho so svojím trápením. 

 

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

Poradenská  poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. voľba povolania, výchova, správanie. Pomáha žiakom a rodičom v rôznych oblastiach, ktoré majú dopad na výchovno-vzdelávací proces. Úzko spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom (voľba povolania a strednej školy).

Preventívna – pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov. Realizuje rôzne programy, ktorých cieľom je predchádzať vzniku rôznych problémov, napr. Zippyho kamaráti, prevencia kyberšikany, rozvoj emocionálnej inteligencie atď.

Intervenčná – v spolupráci so zainteresovaným stranami (žiak, rodič, učiteľ, špeciálny pedagóg) sa snaží eliminovať negatívne prejavy správania u žiaka a posilniť jeho pozitívne stránky. Tiež pomáha rodičom, aj učiteľom pri spracovaní ich postojov a prežívania, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s nežiaducim správaním ich dieťaťa/žiaka. Pracuje tiež s triednymi kolektívmi, aby doviedol žiakov k akceptácii „inakosti“ a pochopeniu toho, že každý z nás je dobrý v niečom inom. Snaží sa posilniť pozitívny vzťah žiakov ku škole a školskému učivu.

Diagnostická – pomocou psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, záujmy. Aj tie mu pomáhajú pri práci so žiakom. Následne môže posilňovať pozitívne správanie a vlastnosti a redukovať tie negatívne.

UŽITOČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NIELEN PRE RODIČOV:

OZ Zippy (Zippyho kamaráti): http://www.zippy.sk/
Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/
Asociácia školských psychológov: http://www.aspsr.sk/
Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/
Prevencia šikanovania: http://www.prevenciasikanovania.sk/
Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/
Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/

 
 
Nahlásiť problém
close slider

    Nahlásiť problém